0512 - 58 26 20
Onze medezeggenschapsraad

Onze medezeggenschapsraad

Onze medezeggenschapsraad
100%
min
100%

Onze Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR)is het inspraakorgaan dat op beleidsniveau mee denkt en adviseert over de financiële en beleidsmatige zaken, die spelen op de school. De medezeggenschapsraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven. De directeur vraagt en geeft advies aan de MR. In samenspraak met de MR wordt het beleid op school vorm gegeven. Onze medezeggenschapsraad bestaat uit 4 leden, 2 personeelsleden en 2 ouders van leerlingen van onze school. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders. De personeelsgeleding wordt gekozen door het personeel. De directie schuift aan op uitnodiging van de MR.